చిట్కాలు

మనల్ని కరిచిన కుక్కని ఏంచేయాలి?

మనల్ని కరిచిన కుక్కని ఏంచేయాలి ?  చెప్పు తెగిందాకా కొట్టాలి !  కుక్క చచ్చిందాకా కొట్టాలి !! ఇవి కుక్క కరిచిందన్న  బాధలోనుంచి వచ్చే స్పందనలు.నిజానికి మనల్ని...

పాము కంటే తేలు ప్రమాదకారి !

పాము కంటే తేలు ప్రమాదకారి ! ఎందుకంటే పాము విషానికి విరుగుడు మందు ఉంది. తేలు విషానికి విరుగుడు మందు ఇంతవరకు కనుగొనబడలేదు. అందుకే తేలు కాటుకు...

error: Content is protected !!